موسسه خیریه امام باقر

موسسه خیریه امام باقر

چهارشنبه, ۰۱ فروردین ۱۳۹۷
بیمار کلیه
بسم الله الرحمن الرحیم
بیمار سرطان
ایتام الابوین